Diễn đàn sư phạm Yên Bái
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ... Ghi danh để yêu thương... ^^
Change background image
Diễn đàn sư phạm Yên Bái

Kết nối cộng đồng sư phạm Online

wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net - Kết Nối Cộng Đồng Sư Phạm Online

Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

#1codeĐăng nhập chuyển trang tự động on 12/4/2012, 19:45
Đang xem:In total there is 0 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests

rongbay
rongbay
rongbay

Tôi là thuyền trưởng của cuộc đời tôi

Chia sẻ bài viết: ----------------------------
Bước 1. tạo trang HTML đăng nhập
ACP> Modules> HTML & Javascrip> HTML page management
> bấm create new html để tạo 1 trang HTML
- titlee: đạt tên là dangnhap
- Do you wish to use your forum header and footer: chọn không
- Use this page as homepage: chọn không
- copy và dán 1 trong 2 codes sau vào khung html source
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>

<head><TITLE>Đăng nhập chuyển trang tự động......</TITLE>

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.hcmus.edu.vn/images/uns.ico" />
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="/33-ltr.css" type="text/css" />

<script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>

<script>
document.onselectstart=new Function("return false");
function ds(e){return false;}
function ra(){return true;}
document.onmousedown=ds;
document.onclick=ra;
document.oncontextmenu=function(){return false};
</script>
</head>
<body>
<center>
<br>
<br>

<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"><img src="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_01.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_02.png"></td>

<td style="padding: 0px"><img src="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_03.png"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_04.png">
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

<table cellspacing=0 cellpadding=0 align="center" style="background:#ffffff;border:1px solid black">
<tr>
<td>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="760px" align="center" valign="top">
      <tr>
<td width="100%">
<center>
<B><font color="violet">CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN</FONT><B>
<br><br>                   
<b><font color="blue">Bạn đã đăng nhập thành công.</font></b>
<br>
<b><font color="red">Hệ thống đang chuyển vào diễn đàn . . . </font></b>
<br><br>
<img src="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/loadin10dep.gif"></img>
<br><br>

<a href="/forum"><b><font color=green>
» Bấm vào đây nếu trình duyệt không tự chuyển.  «</font></b></a>
<br>
<br>
</center>
</td>
</tr>
</table>

<script type="text/javascript"> <!--
function exec_refresh()
{
  window.status = "Ðang chuyển tới ..." + myvar;
  myvar = myvar + " .";
  var timerID = setTimeout("exec_refresh();", 30);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = "";
      window.location = "javascript:history.go(-1)";
  }
}

var myvar = "";
var timeout = 50;
exec_refresh();
//--> </script>

</td>
</tr>
</table>

</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_06.png"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_07.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_08.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i1116.photobucket.com/albums/k569/teend2t/ava_09.png"></td>
</table>

</center>
</body>
</html>
trong đó:
thay:
Code:
<link rel="stylesheet" href="/33-ltr.css" type="text/css" />
bằng cái của bạn theo cách sau:
. ra forum> bấm ctrl U để view source> bấm ctrl F để tìm
> gõ css vô khung tìm sẽ ra cái tương tự dạng trên.
- bấm submit
Hoặc sử dụng code 2 sau:
Code:
 <HTML> <HEAD> <TITLE>Sư phạm Yên Bái Design</TITLE> <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://lequydonclub.forumvi.com"> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-2347089-1"; urchinTracker(); </script> <meta http-equiv='refresh' content="5; url=http://lequydonclub.forumvi.com/forum"> <META content="soctrangdesign.com, Teamwork Designer" name=COPYRIGHT> <META content="Teen12B2.Tk, Teamwork Designer" name=KEYWORDS> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"> <META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR><style type="text/css"> <!-- a:link { text-decoration: none; } a:visited { text-decoration: none; color:#FFF } a:hover { text-decoration: none; color:#FF0 } a:active { text-decoration: none; } --> </style></HEAD> <BODY bgColor=#000000 scroll=no background=""> <FORM name=loading> <TABLE height="90%" width="100%" align=center> <TBODY> <TR> <TD align="center" vAlign=center> <center> <font size=5 color="white"> Chào mừng bạn đến với <font size=5 color="green">http://lequydonclub.forumvi.com</font><br> </font><br> </center> <FONT face=verdana><FONT style="FONT-SIZE: 12pt" color=red><B>Xin vui lòng đợi trong giây lát, trình duyệt sẽ được chuyển vào <font size=3 color="yellow"><a href="http://www.lequydonclub.com/forum/">diễn đàn</a></font></B></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <B><BR> <BR></B> <P align=center><INPUT style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; COLOR: #ffffff; BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: #000000; TEXT-ALIGN: center" size=47 name=percent><BR><INPUT style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: #353535; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" size=45 name=chart><BR><B> <SCRIPT> var bar=0 var line="||" var amount="||" count() function count(){ bar=bar+2 amount =amount + line document.loading.chart.value=amount document.loading.percent.value=bar+"%" if (bar<99) {setTimeout("count()",99);} else {window.location = "http://soctrangdesign.com/forum";} } </SCRIPT> <FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Verdana color=#ff6600>L o a d i n g  p l e a s e  w a i t . . .</FONT></B></B></P> <TABLE class=tablefill cellPadding=4 width=364 align=center> <TBODY></TBODY></TABLE> <P align=center><FONT face=verdana> <a href="http://giaovienyenbai.forumotion.com/forum"><B><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=yellow>Click Vào đây nếu không muốn đợi lâu ...</FONT></a><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <B><BR><BR></B></FONT></FONT></P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <CENTER> <font color="red" face="Verdana">Website được xây dựng bởi: <a href="Emailto:suphamyenbai199@gmail.com">29/10/2010</a> - <a href="suphamyenbai199@gmail.com">Admin rongbay</a></font> </CENTER> <CENTER> </CENTER> <CENTER> <p><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Verdana color=red></FONT> </p> </CENTER> </FORM> </BODY> </noscript> <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999"> <br/> <script type="text/javascript"> window.google_analytics_uacct = "UA-10535863-4"; </script> <script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://d1.openx.org/ajs.php':'http://d1.openx.org/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?zoneid=100118"); document.write ('&cb=' + m3_r); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&exclude=" + document.MAX_used); document.write (document.charset ? '&charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&charset='+document.characterSet : '')); document.write ("&loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&mmm_fo=1"); document.write ("'></scr"+"ipt>"); //]]>--> </script> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-10535863-4"); pageTracker._setDomainName(".fgmn.info"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> </div> </div> </HTML>
Thay https://giaovienyenbai.forumotion.com/forum bằng forum của bạn
Bước 2: thay một phần codes trong overall_header
- ACP> Display> Templates> QLTT> Overall_header
- tìm và thay:

Code:
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
hoặc:

Bằng
Code:
<form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect=link trang html của bạn tạo ở bước 1" method="post" name="form_login">
Bấm Save (nút cộng màu xanh)

-----------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc bài tại:wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net


:vietnam: 
♥️…Không Thương…♥️…Không Nhớ…♥️…Không Mơ Mộng…♥️……♥️…Không Buồn…♥️…Không Chán…♥️…Lệ Không Rơi..♥️……♥️…Không Yêu Ai Cả…♥️…Lòng Băng Giá…♥️……♥️…Không Nhớ Ai Cả…♥️…Hồn Tự Do…♥️
https://m.facebook.com/thienthanbebong199http://xemboi.uiwap.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rongbay
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • TOP RANK(Giao Vien Yen Bai) Thank to:© FMvi - Design by baivong